۱: سفر به جلو (Journey Ahead)

۲: ایده و تیم (Idea & Team)

۳: نمونه اولیه : (Build a Prototype)

۴: بازتولید و راه اندازی (Reinvent & Launch)

۵: رشد و اندازه گیری (Growth & Scaling)

۶: بودجه و قانون (Funding & Legal)

۷: استخدام و تیم (Hiring & Team)

۸: ساخت شرکت (Build & Enterprise)

۹: بازاریابی و فروش (Marketing & Sales)

۱۰: موفقیت و مشاوره (Success & Advise)